LUẬT GIAO THÔNG

Khác


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đăng ký hoạt động trong Khu kinh tế thương mại đặc biệt, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế
Điều khiển xe không có phù hiệu kiểm soát theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc sử dụng phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp

Hình phạt

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Hình phạt bổ sung

- Tịch thu phù hiệu trong trường hợp sử dụng phù hiệu đã hết giá trị sử dụng, phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp. - Nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần thì bị tịch thu phương tiện.

Khắc phục hậu quả

Buộc đưa phương tiện quay trở lại Khu kinh tế thương mại đặc biệt, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế.

Hành vi liên quan