LUẬT GIAO THÔNG

Khác


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông

Hình phạt

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Hình phạt bổ sung

Tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Hành vi liên quan