LUẬT GIAO THÔNG

Khác


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông

Hình phạt

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Ghi chú

Trường hợp này không áp dụng đối với trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Hành vi liên quan