LUẬT GIAO THÔNG

Giấy tờ xe


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đăng ký hoạt động trong Khu kinh tế thương mại đặc biệt, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế
Không có tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập, tái xuất theo quy định

Hình phạt

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Hình phạt bổ sung

Nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần thì bị tịch thu phương tiện.

Khắc phục hậu quả

Buộc đưa phương tiện quay trở lại Khu kinh tế thương mại đặc biệt, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế.

Hành vi liên quan