LUẬT GIAO THÔNG

Giấy tờ xe


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Không mang theo Giấy đăng ký xe

Hình phạt

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Hành vi liên quan