LUẬT GIAO THÔNG

Trang thiết bị phương tiện


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy gắn biển số nước ngoài
Điều khiển phương tiện không gắn biển số tạm thời hoặc gắn biển số tạm thời không do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có quy định phải gắn biển số tạm thời)

Hình phạt

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Khắc phục hậu quả

Buộc tái xuất phương tiện khỏi Việt Nam.

Hành vi liên quan