LUẬT GIAO THÔNG

Tốc độ, khoảng cách an toàn


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Điều khiển xe thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định

Hình phạt

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Hình phạt bổ sung

- Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng. - Nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng, tịch thu phương tiện.

Ghi chú

Tạm giữ phương tiện tối đa đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt.

Hành vi liên quan