LUẬT GIAO THÔNG

Thiết bị ưu tiên, còi


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Sử dụng còi không đúng quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại xe

Hình phạt

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Hình phạt bổ sung

Tịch thu còi

Hành vi liên quan