LUẬT GIAO THÔNG

Dừng xe, đỗ xe


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn đường ngang, cầu chung

Hình phạt

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.

Hành vi liên quan