LUẬT GIAO THÔNG

Hiệu lệnh, chỉ dẫn


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông

Hình phạt

Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Hình phạt bổ sung

- Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. - Nếu gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

Hành vi liên quan