ÔN TẬP 600 CÂU THI GPLX Ô TÔ HẠNG B2
(Phải trả lời đúng 32 câu và không sai câu liệt)

0 đúng 0 sai
600 chưa làmThi bằng lái xe ô tô hạng B2 với 600 câu hỏi
các câu có Đường Viền hoặc Chữ Màu Vàng là các câu liệt (trong lúc thi phải làm đúng các câu liệt)